inner

19 czerwca w siedzibie zarządu KGHM odbyło się spotkanie stron ZUZP. Miało ono jedynie charakter informacyjny, a nie uzgodnieniowy. Nadal, więc niepodjęte zostały żadne decyzje, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą zapisów układowych.

Władze spółki podały bazowe informacje o płacach i zatrudnieniu, ilości pracowników, którzy według stanu na 31 maja br. przystąpili do Pracowniczego Programu Emerytalnego i Abonamentu Medycznego. Ponadto zaprezentowano wstępną wersję nowych zasad przyznawania i naliczania dodatku za uciążliwe lub szkodliwe warunki pracy. Przedstawiono też dotychczasowe wyniki prac zespołu pracującego nad podniesieniem efektywności wczasów profilaktycznoleczniczych tak by pracownicy odnosili znaczącą i wymierną poprawę parametrów swoich zdrowotnych, wydolnościowych oraz ruchowych.

W wyniku dyskusji ustalono, iż w niedługim czasie powołane zostaną komisje, które przygotują szczegółowe założenia do zaprezentowanych przez pracodawcę planów dotyczących zarówno zmiany sposobu naliczania dodatku za pracę w niebezpiecznych i uciążliwych warunkach jak i zasad funkcjonowania wczasów profilaktycznoleczniczych. W skład komisji wejdą przedstawiciele wszystkich stron ZUZP.

Najprawdopodobniej jeszcze w lipcu dojdzie do spotkania związków zawodowych z zarządem KGHM, podczas którego odbędzie się debata na temat oczekiwanych przez załogę zmian niektórych zapisów ZUZP.

Już na początku czerwca ZZPPM wystąpił do zarządu KGHM z pismem, w którym określone zostały nasze postulaty. Wyrażamy w nim nasze żądanie natychmiastowego zaprzestania bezprawnego określania warunków klimatycznych w kopalniach za pomocą metodologii opartej na pojęciu temperatury zastępczej Jest to łamanie zapisów paragrafu 15 ZUZP, w którym wyraźnie określono, iż pomiary wykonuje się termometrem suchym przy uwzględnieniu wilgotności powietrza określanych w katastopniach. Postulujemy również kilka bardzo istotnych zmian porządkujących obowiązujące w KGHM prawo układowe. Między innymi oczekujemy:

  • zagwarantowania pracownikom pracującym w systemie czterobrygadowym, organizacji pracy 24/48 godzin lub podobnej za każdy miesiąc zatrudnienia w tych systemach przysługiwał dodatek specjalny w wysokości jednodniowego wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy
  • ujednolicenia we wszystkich oddziałach KGHM wysokości corocznej stawki deputatu węglowego
  • wprowadzenia dla wszystkich zatrudnionych w KGHM zunifikowanych zasad gwarantujących pracownikom zbiorowy transport do i z pracy lub wypłatę takiego samego ekwiwalentu za korzystanie z transportu indywidualnego.
  • przyjęcia zasady, iż najniższą stawką zaszeregowania jest 8 kategoria i jednoczesne podniesienie o 2 kategorie stawek maksymalnych przypisanych do poszczególnych stanowisk pracy.
  • uwzględniania 13 kategorii zaszeregowania jako podstawy przy naliczaniu dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych i niebezpiecznych
  • ujednolicenia zasad wypłacania nagród z okazji Dnia Górnika i Dnia Hutnika.
  • powiązania wysokości nagrody rocznej z wypracowanym przez spółkę zyskiem netto. Uchroni to ich dochody przed dalszymi negatywnymi skutkami polityki fiskalnej państwa oraz inżynierii finansowej uprawianej przez władze spółki.

Zdaniem przewodniczącego ZZPPM, Ryszarda Zbrzyznego wiele zapisów ZUZP z biegiem lat się tak się zdezaktualizowało i nie odpowiadają dzisiejszej rzeczywistości.

– Przykładem odejścia od intencji, jakie towarzyszyły redagowaniu poszczególnych paragrafów naszego prawa układowego jest nagroda roczna – wyjaśnia Ryszard Zbrzyzny- Z założenia miała ona mieć charakter motywacyjny i odzwierciedlać udział załogi w wypracowanym zysku. Tymczasem nałożony na KGHM podatek od kopalin spowodował, iż od kilku lat ludzie dostają coraz niższe wypłaty, pomimo, iż rośnie wydajność ich pracy. W wyniku rozliczenia 2018 roku statystycznie dostaną o 500 zł miesięcznie mniej niż w 2017r. Natomiast w jeszcze nie tak dawno w porównaniu do rekordowych wypłat ta strata wyniesie w skali miesiąca ponad 1000 zł. To obrazuje skalę problemu i władze spółki muszą podjąć działania zaradcze. Chowanie głowy w piasek nie poprawi sytuacji. Ostrzegam, że dłuższa gra na zwłokę może mieć bardzo negatywne skutki.

KGHM w liczbach

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top