Statut

inner

STATUT
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW
PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO

Tekst jednolity opracowany  na podstawie uchwały nr 4/2008 Zebrania Delegatów Związku z dnia 30.06.2008r.i Postanowienia o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 10.09.2009r     oraz uchwały nr 1/2016 Zebrania Delegatów Związku z dnia 26-02-2016r.

 

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego

zwany dalej „Związkiem” jest dobrowolną, niezależną, samorządną organizacją zrzeszającą osoby wykonujące pracę związaną z wydobyciem i przetwórstwem miedzi oraz świadczące usługi na rzecz tego przemysłu i osób w nim zatrudnionych.

§ 2

 1. Związek posługuje się znaczkiem graficznym, którego wzór i opis ujęty jest w załączniku nr 1do Statutu.
 2. Znaczek graficzny Związku stanowi jego własność i podlega ochronie prawnej.

§ 3

 1. Siedzibą Związku jest miasto Lubin.
 2. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Związek działa także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawców, do których stosuje się przepisy prawa polskiego.

§ 4

Członkiem Związku może być osoba pełnoletnia, która:

a)    jest zatrudniona u pracodawców funkcjonujących w obszarze zdefiniowanym w §1 statutu,

b)    przeszła na emeryturę lub rentę,

c)    pozostaje bez pracy, a uprzednio była zatrudniona w podmiotach przywołanych wyżej,

d)    jest stażystą  odbywającym staż u pracodawców określonych w § 1 statutu.

§ 5

Związek realizuje  cele i zadania statutowe poprzez swoje jednostki organizacyjne, jak również fundacje , których celem jest  w szczególności  ochrona praw pracowniczych i związkowych,  opieka nad pracownikami poszkodowanymi  w następstwie wypadku w pracy i ich rodzinami.

§ 6

Związek oraz jego międzyzakładowe i zakładowe organizacje związkowe posiadają osobowość prawną.

§ 7

 1. Związek w swojej działalności kieruje się zasadami określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisach unii europejskiej, europejskiej konwencji  o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ustawie o związkach zawodowych,  a także innych ustawach oraz międzynarodowych aktach i konwencjach ratyfikowanych przez Rzeczypospolitą Polską.
 2. Podstawą działania Związku jest Statut i program działania uchwalony przez Zebranie Delegatów.

§ 8

 1. Związek na zasadach określonych prawem może przystąpić do organizacji międzyzwiązkowych w kraju i za granicą.
 2. O przystąpieniu decyduje Rada Związku.

§ 9

 1. Związek w działalności statutowej jest niezależny od organów administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej.
 2. Związek współdziała na zasadach partnerskich z innymi związkami zawodowymi i ich zrzeszeniami dla dobra i umacniania ruchu zawodowego.

 

 

ROZDZIAŁ II


CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§ 10

Celami Związku są w szczególności:

a)    reprezentowanie i obrona praw ludzi pracy, ochrona miejsc pracy, poprawa warunków pracy i płacy oraz warunków socjalno – bytowych
i kulturalnych pracowników, emerytów i rencistów, bezrobotnych i ich rodzin,

b)    dążenie do zwiększania udziału pracodawców w kosztach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

c)    podejmowanie działań w celu upodmiotowienia pracowników między innymi poprzez zwiększanie  udziału ich przedstawicieli w organach statutowych firm,

d)    działania idące w kierunku zachowanie polskości przemysłu miedziowego, utrzymania znaczącego udziału  Skarbu Państwa
w kapitale akcyjnym KGHM Polska Miedź SA w Lubinie, rozwoju przemysłu miedziowego, ochrony przed wyprowadzeniem z firmy całego zysku,

e)    kształtowanie aktywności społecznej, etyki zawodowej i ochrona godności ludzi pracy,

f)      podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników,

g)    ochrona uprawnień emerytalnych,

h)    współuczestnictwo w tworzeniu i modelowaniu strategii i polityki firmy we wszystkich ważnych dla  spółki i załogi płaszczyznach, a także w czasie ich realizacji,

i)      reagowanie na wszelkie negatywne działania i zjawiska w życiu społeczno-gospodarczym firmy zagrażające podstawowym interesom pracowników i ich rodzin oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do ich usunięcia,

j)      dążenie do podnoszenia rangi ruchu zawodowego,

k)    współdziałanie z organizacjami związkowymi innych krajów w  szczególności w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy,  zwiększania udziału przedstawicieli pracowników w organach firm , postępu społecznego, praw człowieka, swobód demokratycznych oraz pokoju
i przyjaźni między narodami.

§ 11

Związek dąży do osiągnięcia celów między innymi poprzez:

a)    reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz
i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych,

b)    zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień z pracodawcami,

 

c)    organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi  do strajku włącznie, w przypadku naruszenia interesów pracowniczych,

d)     udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących zakresu działania Związku,

e)    podejmowanie inicjatyw na rzecz włączania ludzi pracy do systemu zarządzania  i odpowiedzialności za firmę,

f)      doskonalenie prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych i szeroko rozumianej polityki społecznej i gospodarczej dotyczącej ludzi pracy,

g)    podejmowanie działań w celu zagwarantowania odpowiedniej rangi zawodom posiadanym przez członków zrzeszonych w Związku, w szczególności zawodom niebezpiecznym dla zdrowia i życia,

h)    prowadzenie rozmów, negocjacji i sporów z organami administracji państwowej, z organizacjami pracodawców i pracodawcami celem realizacji zadań statutowych,

i)      prowadzenie działalności szkoleniowej, racjonalizatorskiej, informacyjno-propagandowej, wydawniczej, socjalnej, sanatoryjno- wypoczynkowej i sportowo – rekreacyjnej zgodnie z przepisami prawa,

j)      prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa ,

k)    otaczanie szczególną opieką młodych członków Związku,

l)      dążenie do ujęcia w przepisach wewnętrznych firm  zwiększanie udziału finansowego   pracodawców w    kosztach podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych,

m)   współudział w tworzeniu i działaniu funduszy emerytalnych i różnych form ubezpieczeń,

n)    informowanie członków o działaniach Związku oraz prowadzenie działalności prasowej, wydawniczej i innej medialnej,

 • o)    współdziałanie ze służbą zdrowia na rzecz ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin,

p)     organizowanie i wspieranie działań na rzecz rekreacji, sportu i turystki,

q)    kultywowanie tradycji Związku, utrzymywanie kontaktów i więzi z  emerytami i rencistami.

§ 12

 1. Swoje cele i zadania Związek realizuje poprzez partnerskie współdziałanie z organami władzy i administracji. W przypadku naruszenia praw i interesów pracowniczych oraz uprawnień Związku, jeżeli spór w tym zakresie nie zostanie rozwiązany w trybie rokowań i mediacji – Związkowi przysługuje prawo do akcji protestacyjnych i strajku na zasadach określonych ustawą.
 2. Wszelkie akcje protestacyjne i strajkowe można podjąć za zgodą Rady Związku.
 3. Związek może tworzyć fundusz strajkowy w wysokości 5% przychodów i ustalać formy korzystania z niego.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU

§ 13

 1. Osoby wymienione w § 4 Statutu składają deklarację woli
  o przystąpieniu do Związku wraz z pisemną zgodą na pobór z wynagrodzenia obowiązującej składki członkowskiej w odpowiedniej  do miejsca zatrudnienia strukturze Związku.
 2. Prawa członkowskie nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji
  i przyjęciu jej przez Prezydium  Zakładowych lub Międzyzakładowych Zarządów Związku.
 3. Wzory deklaracji ustala Rada Związku.
 4. Przejście na emeryturę lub rentę oraz utrata zatrudnienia nie powodują ustania członkostwa w dotychczasowej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej.
 5. Wykreślenie z ewidencji przynależności do Związku następuje :

a)    z powodu śmierci członka Związku,

b)    po osobistym złożeniu pisemnej rezygnacji z przynależności do Związku wraz z oświadczeniem o zaprzestaniu poboru składki związkowej z wynagrodzenia,

c)    wydalenia ze Związku w drodze uchwały statutowego organu Związku,

d)    zmiany zakładu pracy poza obszar działania niniejszego Związku.

e)    nie płacenia składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy z winy członka związku.

 

§ 14

Członkowie mają prawo:

a)    uczestniczyć w zebraniach i pracach Związku,

b)    wybierać i być wybieranymi do władz wszystkich instancji związkowych na zasadach i warunkach określonych ordynacją wyborczą uchwaloną przez Radę Związku,

c)    zwracać się do Związku we wszystkich sprawach dotyczących warunków jego bytu i pracy,

d)    zgłaszać wnioski w sprawie działalności Związku,

e)    uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach związkowych, które mają podjąć uchwałę dotyczącą jego osoby  lub rozpatrywać jego sprawę,

f)      oczekiwać ze strony Związku ochrony swoich praw oraz pomocy socjalnej, prawnej i materialnej,

g)    być  na bieżąco informowanym o decyzjach władz Związku.

§ 15

Członek Związku ma obowiązek:

a)         przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Związku,

b)         uczestniczyć w życiu Związku i regularnie płacić składki członkowskie,

c)         uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Związek i popierać wysuwane przezeń postulaty,

d)         współuczestniczyć w kształtowaniu właściwych stosunków międzyludzkich wśród członków Związku oraz załogi,

e)         przestrzegać zasad związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania i pomocy.

ROZDZIAŁ IV

 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZKU  

§ 16

 1. Działalność gospodarcza Związku może być prowadzona przez jednostki organizacyjne Związku  posiadające osobowość prawną lub podmioty gospodarcze, na podstawie uchwałyodpowiednio Zarządu Międzyzakładowego lub Zakładowego po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Związku.
 2. Forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej zależy od uchwały jednostki Związku posiadającej osobowość prawną.
 3. Związek może tworzyć lub przystępować do stowarzyszeń i fundacji realizujących  cele statutowe Związku na podstawie uchwały Rady Związku.
 4. Za wszelkie zobowiązania  organizacji Międzyzakładowych i Zakładowych ponoszą odpowiedzialność  wyłącznie Zarządy tych organizacji.

ROZDZIAŁ V

REPREZENTACJA

§ 17

Upoważnionymi do  reprezentacji i składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań   majątkowych i niemajątkowych są:

1)    w imieniu  Związku :

a)    działający łącznie Przewodniczący Związku i jeden z Wiceprzewodniczących Związku,

b)     w razie nieobecności Przewodniczącego działający łącznie wszyscy Wiceprzewodniczący Związku.

2)  w imieniu  Międzyzakładowych  lub Zakładowych organizacji:

a)  działający łącznie Przewodniczący i  jeden z Wiceprzewodniczący Zarządu,

b)  w razie nieobecności Przewodniczącego działający            łącznie  Wiceprzewodniczący i upoważniony członek Prezydium.

ROZDZIAŁ VI


WŁADZE ZWIĄZKU

§ 18

Władzami na odpowiednich szczeblach organizacyjnych są:

 1. Ogólnozwiązkowym:

a)    Zebranie Delegatów Związku,

b)    Rada Związku,

c)    Prezydium Rady Związku.

 1.  Międzyzakładowym

a)    Międzyzakładowe Zebranie  członków lub Delegatów, zwane dalej „Zebraniem Delegatów,”

b)    Międzyzakładowe Zarządy i Prezydia  Zarządu Związku.

 1. Zakładowym:

a)    Zakładowe Zebranie członków lub Delegatów, zwane dalej „Zebraniem Delegatów”,

b)    Zakładowe Zarządy i Prezydia  Zarządu Związku.

§ 19

 1. Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyboru.
 2. Członek władz związkowych nie może należeć do innego związku zawodowego.
 3. Członek Związku może zasiadać we władzach tylko jednej zakładowej organizacji ZZPPM.
 4. Wybory  do władz Związku odbywają się na następujących zasadach :

a)    kandydatem  do władz może być wyłącznie osoba uprawniona do  głosowania na Zebraniu dokonującym wyboru,

b)         nie ogranicza się liczby kandydatów,

c)         głosuje się na poszczególnych kandydatów,

d)         głosowanie jest tajne,

e)         wyborcy przysługuje jeden głos,

f)          głosować można tylko osobiście,

g)    wybory są ważne, gdy wzięła w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania,

5.  Przewodniczącego Związku wybiera bezpośrednio Zebranie Delegatów. Wybranym zostaje ten kandydat, który uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, z tym, że głosów ważnych musi być więcej niż głosów nieważnych.

6.  Ramowe postanowienia dotyczące zasad przeprowadzania wyborów wszystkich władz Związku określa uchwała Rady Związku.

§ 20

 1. Członkowie władz związkowych wszystkich szczebli mogą być zawieszeni lub odwołani przed upływem kadencji , gdy działają niezgodnie ze Statutem Związku, naruszają obowiązujące uchwały organów związkowych.
 2. Członkowie władz zakładowych lub międzyzakładowych mogą być  odwołani lub zawieszeni przez Radę Związku, lub odpowiedni Zarząd, jeżeli w sposób rażący działają niezgodnie ze statutem, naruszają obowiązujące uchwały  organów wyższego szczebla lub ich organizacja nie wywiązuje się z obowiązków sprawozdawczo-finansowych i rachunkowości, w tym wynikających z prowadzonej przez tę organizację działalności gospodarczej, lub uchyla się od płacenia składek  na rzecz Rady Związku. Od decyzji Rady Związku członkowie władz związkowych mogą odwołać się do Zebrania Delegatów Związku, od decyzji Zarządu mogą odwołać się do odpowiedniego Zebrania Delegatów Związku.
 3. Od decyzji Rady Związku członkowie władz związkowych mogą odwołać się do Zebrania Delegatów Związku , od decyzji Zarządu mogą odwołać się do odpowiedniego Zebrania Delegatów.

§ 21

 1. Mandat członka władz Związku przed upływem kadencji wygasa  na podstawie Uchwały o wygaśnięciu mandatu podjętej przez właściwą władzę Związku w razie:

a)    rezygnacji z mandatu,

b)    utraty praw członkowskich

c)     pozbawienia lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych,

d)    wystąpienia lub wydalenia ze Związku w trybie ustalonym w      § 13 pkt 5 ppkt c Statutu,

e)    skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne na  bezwzględną karę pozbawienia wolności i orzeczenia kary pozbawienia praw publicznych,

f)      zmiany zakładu pracy powodującej wyjście poza obszar działania Związku określony w § 1,

g)    śmierci.

 1. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka władz Związku pełniącego kierowniczą funkcję w tych władzach – do pełnienia tej funkcji  wybiera się  osobę spośród innych członków tej władzy statutowej Związku.

§ 22

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach władzom związkowym przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków instancji powołanych w drodze kooptacji nie może jednak przekraczać w okresie kadencji 1/5 jej składu osobowego.
  Uchwały w tych sprawach wymagają 2/3  głosów  przy obecności  większości ogólnej liczby członków władzy związkowej.

 

 

 1. W przypadku zmniejszenia się stanu osobowego danej władzy Związku o ponad 50% – przeprowadza się nowe wybory.

§ 23

 1. Kadencja każdej władzy Związku trwa cztery lata. Terminy wyborów na daną kadencję dla władz poszczególnych szczebli określa uchwała Rady Związku. W wyjątkowych przypadkach Rada Związku może przedłużyć lub skrócić czas trwania kadencji poszczególnych władz, nie więcej jednak niż o 4 miesiące.
 2. Początek kadencji danej władzy jest jednocześnie momentem zakończenia poprzedniej kadencji, niezależnie od przekroczenia terminu, o którym w ust.1.

 

ROZDZIAŁ VII

ZEBRANIE DELEGATÓW ZWIĄZKU

§ 24

 1. Zebranie Delegatów Związku jest najwyższą władzą Związku.
 2. Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zebranie Delegatów Związku tworzą delegaci wybrani w zakładach zgodnie z ordynacją wyborczą.

§ 25

Do uprawnień Zebrania Delegatów Związku należy:

a)    uchwalenie zmian Statutu,

b)    uchwalenie ogólnego programu działania Związku,

c)    wybór Przewodniczącego Związku,

d)    ustalenie stanu liczbowego Rady Związku,

e)    ustalenie stanu liczbowego Komisji Rewizyjnej,

f)      wybór członków Rady Związku przy uwzględnieniu postanowień § 31 pkt 2 statutu,

g)    wybór członków Komisji Rewizyjnej,

h)    nadawanie członkostwa honorowego Związku,

i)      udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującej Rady Związku,

j)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku oraz powołanie Komisji Likwidacyjnej,

k)    uchwalenie wysokości składki członkowskiej,

l)      rozpatrywanie odwołań członków władz Związku.

§ 26

Zebranie Delegatów jest prawomocne jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa delegatów.

§ 27

Uchwały Zebrania Delegatów Związku podejmowane są zwykłą większością głosów z wyjątkiem dotyczących postanowień Statutu i likwidacji Związku, które wymagają dla swojej ważności co najmniej 2/3 obecnych delegatów.

§ 28

 1. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwoływane jest:

a)    na podstawie uchwały Rady Związku,

b)    na wniosek Komisji Rewizyjnej podjęty większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Komisji.

 1. Rada Związku zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Delegatów w terminie 1 miesiąca od otrzymania lub podjęcia stosownej uchwały.

§ 29

W połowie kadencji zwołuje się Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Związku, którego obrady są prawomocne przy udziale co najmniej 50% delegatów.

§ 30

Zasady wyboru Delegatów na Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Związku:

a). Zakładowa lub Międzyzakładowe struktury Związku wybierają 1 Delegata na każde rozpoczęte 100 członków Związku według stanu członkowskiego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego koniec kadencji władz Związku,

b). Przewodniczący Związku, Przewodniczący Zakładowych Zarządów Związku, członkowie Komisji Rewizyjnej i Rady Związku pozostają Delegatami poza limitem wynikającym z punktu „a”.

 

ROZDZIAŁ VIII


RADA ZWIĄZKU

§ 31

 1. Rada Związku  kieruje pracami Związku w okresie między Zebraniami Delegatów zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Zebrania Delegatów.
  Przewodniczący Związku, członkowie Rady uprawnieni przez Radę są prawnymi reprezentantami Związku na zewnątrz.
 2. Rada Związku w 70% składa się z Przewodniczącego Związku oraz Przewodniczących Zakładowych Organizacji ZZPPM, pozostałą część składu osobowego Rady Związku stanowią osoby wybrane przez Zebranie Delegatów.

§ 32

 1. Do zakresu działania Rady należy:

a)    zwoływanie Zebrania Delegatów,

b)    realizowanie uchwał Zebrania Delegatów,

c)    uchwalanie i realizowanie rocznych planów pracy,

d)    podejmowanie uchwały o przystąpieniu (rezygnacji) Związku do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń związkowych,

e)    nadzorowanie działalności Prezydium Związku,

f)      określenie kierunków gospodarki finansowej i majątkowej Związku, uchwalanie  budżetu na wniosek Prezydium, zatwierdzanie łącznego sprawozdania finansowego  z działalności gospodarczej Związku przedkładanego przez Prezydium Związku, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego Związku z pozostałej działalności,

g)    powołanie komisji problemowych, określenie zakresu i zasad ich działania,

h)    zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy,

i)      wypracowanie i prezentowanie stanowisk w sprawach społecznych i gospodarczych,

j)      koordynowanie działalności zarządów zakładowych oraz międzyzakładowych,

k)    odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące,

l)      interpretowanie postanowień Statutu,

m)   uchwalanie ramowej  ordynacji wyborczej dla wszystkich struktur organizacyjnych Związku,

n)    odwoływanie, zawieszanie na wniosek Prezydium członków władz szczebla zakładowego i międzyzakładowego w sytuacji określonej w § 20 pkt.2 statutu,

 • o)    podejmowanie decyzji o rozpoczęciu, zawieszeniu, zakończeniu działalności gospodarczej oraz utworzeniu, przystąpieniu, wystąpieniu, bądź likwidacji fundacji .

§ 33

Uchwały Rady Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

 

ROZDZIAŁ IX

PREZYDIUM RADY ZWIĄZKU

§ 34

 1. Prezydium Rady Związku jest władzą wykonawczą Rady Związku.
 2. Prezydium Rady stanowią Przewodniczący Związku oraz osoby wybierane na  jego wniosek  ze składu Rady Związku zgodnie z ordynacją wyborczą. Wiceprzewodniczących wybiera Prezydium na wniosek Przewodniczącego Związku.

§ 35

 1. Prezydium Rady Związku kieruje bieżącą działalnością Związku oraz nadzoruje działalność administracyjno – gospodarczą.
 2. W szczególności do kompetencji Prezydium należy :

a)    kierowanie działalnością Związku w okresie między posiedzeniami Rady Związku,

b)    prowadzenie działalności gospodarczej Związku, zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach uchwalonego budżetu,

c)    opracowywanie rocznego sprawozdania finansowego Związku  oraz łącznego sprawozdania finansowego  z działalności gospodarczej na podstawie sprawozdań finansowych zakładowych organizacji związkowych prowadzących działalność gospodarczą i przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Związku po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

d)    opracowywanie zeznania podatkowego i dostarczanie go do Urzędu Skarbowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych,

e)    prowadzenie księgowości ,

f)      realizowanie uchwał i decyzji Rady Związku,

g)    zarządzanie majątkiem Związku,

h)    przyznawanie odznak związkowych i innych wyróżnień za szczególnie aktywną działalność związkową,

i)      odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu,

j)      reprezentowanie Związku na zewnątrz wobec władz, organów administracji i samorządu oraz organizacji społecznych i politycznych,

k)    koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych Związku,

l)      przedstawianie Radzie Związku wniosku o odwołanie członka władz struktur zakładowych lub międzyzakładowych w sytuacji określonej w  § 20 pkt.2 statutu w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Związku lub   Komisję  Rewizyjną danego szczebla.

 1. Prezydium odpowiada przed Radą Związku  w szczególności w zakresie :

a)    składania bieżących informacji z działalności Prezydium,

b)    stanu realizacji uchwał, wniosków Rady,

c)    działalności szkoleniowej, wychowawczej i wydawniczej dla potrzeb pracy związkowej,

d)    działalności gospodarczej, finansowej.

 1. Prezydium działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Związku.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ X
KOMISJA REWIZYJNA

§ 36

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.

§ 37

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie realizacji uchwał władz Związku.
 2. Kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej organów Związku.
 3. Składanie sprawozdań ze swej działalności Zebraniu Delegatów oraz przedstawienie wyników kontroli i wniosków z nich wynikających .
 4. Opiniowanie projektu budżetu i sprawozdania finansowego.
 5. Składanie wniosków o absolutorium dla ustępujących władz Związku.
 6. Koordynowanie działalności komisji rewizyjnych niższego szczebla.
 7. Odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb.
 8. Kontrola płacenia składek  i realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów  prawa

§ 38

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 39

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu i gospodarowaniu majątkiem i funduszami Związku, działań sprzecznych z postanowieniami Statutu lub przepisami prawa Komisja Rewizyjna obowiązana jest zawiadomić odpowiednią władzę Związku.

§ 40

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku uczestniczy w posiedzeniach Rady Związku z głosem doradczym.

 

ROZDZIAŁ XI


ZAKŁADOWE WŁADZE ZWIĄZKU

§ 41

Zakładowymi władzami Związku są:

a)    Zebranie  członków lub Delegatów, zwane dalej „Zebraniem Delegatów”

b)    Zarząd Związku, Prezydium  Zarządu Związku, jeżeli zostanie powołane.

§ 42

 1. Najwyższą władzą Zakładowego Związku jest Zakładowe Zebranie  Delegatów.
 2. Zakładowy Zarząd Związku zwołuje Zakładowe Zebranie Delegatów.
 3. W Zakładowym Zebraniu Delegatów biorą udział z głosem decydującym wszyscy Delegaci Zebrania.
 4. Zakładowe Organizacje Związkowe posiadają samodzielność w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw na szczeblu zakładu pracy respektując przy tym uchwały nadrzędnych organów Związku.
 5. Zakładowa Organizacja Związkowa może prowadzić działalność gospodarczą.
 6. Zakładowa Organizacja Związkowa prowadzi działalność w sprawach socjalnych, bytowych i kulturalnych.
 7. Zakładowa Organizacja Związkowa dysponuje środkami finansowymi, kontem i realizuje budżet zgodnie z prawem i uchwałą swojego Zarządu.

 

 1. Zakładowa Organizacja Związkowa ma prawo do ustalania i zachowania własnych symboli związkowych.
 2. Zakładowa organizacja może tworzyć lub przystępować do fundacji i stowarzyszeń dla realizacji celów statutowych Związku po uzyskaniu zgody Rady Związku.

 

ZAKŁADOWE ZEBRANIE DELEGATÓW

§ 43

 1. Zakładowe Zebranie Delegatów:

a)    ustala program działania Związku,

b)    rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

c)    ustala skład liczbowy i wybiera oraz odwołuje w głosowaniu tajnym członków Zarządu Zakładowego Związku, jego Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej,

d)    rozpatruje wnioski i postulaty,

e)    określa ogólne zasady gospodarki finansowej i majątkowej, wysokość składki członkowskiej w organizacji zakładowej,

f)      na wniosek Zakładowej Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia Zarządowi Zakładowemu absolutorium. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Zakładowego,

g)    ustala strukturę organizacyjną Związku zakładowego,

h)    rozpatruje odwołania członków zakładowych władz Związku.

 1. Zakładowe Zebranie Delegatów jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa delegatów.

 

ZAKŁADOWY ZARZĄD

§ 44

W okresie między Zakładowymi Zebraniami Delegatów działalnością Związku Zakładowego kieruje Zarząd Zakładowy.

 1. Zarząd Zakładowy reprezentuje zakładową organizację związkową wobec Pracodawcy , na zewnątrz wobec władz, organów administracji i samorządu oraz organizacji społecznych .
 2. Zarząd Zakładowy w szczególności:

a)         realizuje uchwały i wnioski Rady Związku i Zakładowego Zebrania Delegatów,

b)         jest stroną wobec pracodawcy i organizacji społecznych działających na terenie Zakładu,

c)         zwołuje Zakładowe Zebranie Delegatów i ustala zasady wyboru delegatów w oparciu o ramowe zasady podjęte uchwałą Rady Związku,

d)         zarządza majątkiem Związku Zakładowego,

e)         powołuje w zależności od potrzeby sekcje, komisje, zespoły problemowe, grupy związkowe oraz ustala zasady ich działania,

f)          przyznaje zasiłki oraz udziela pomocy finansowej członkom Związku Zakładowego,

g)         Zarząd Związku wybiera ze swego grona Prezydium i określa jego zakres uprawnień,

h)         opracowuje roczne sprawozdania finansowe  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z ustawą
o rachunkowości  i przedkłada je  Prezydium Rady Związku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej,

§ 45

Zarząd Zakładowy , zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, jest uprawniony do wskazania w Uchwale  imiennie członków Zarządu lub innych  pracowników będących członkami zakładowej organizacji związkowej do reprezentowania zakładowej organizacji związkowej wobec pracodawcy lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

PREZYDIUM ZARZĄDU ZAKŁADOWEGO

§ 46

 1. Prezydium Zarządu Zakładowego stanowią Przewodniczący Zarządu oraz Wiceprzewodniczący Zarządu i osoby wybierane na  jego wniosek  ze składu Zarządu zgodnie z ordynacją wyborczą.
 2. Prezydium Zarządu kieruje bieżącą działalnością oraz nadzoruje działalność administracyjno – gospodarczą zakładowej organizacji.
 3. W szczególności do kompetencji i obowiązków  Prezydium należy :

a)    kierowanie działalnością w okresie między posiedzeniami Zarządu

b)    prowadzenie działalności gospodarczej, zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach uchwalonego budżetu,

c)    opracowywanie rocznego sprawozdania finansowego  oraz  sprawozdania finansowego  z działalności zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedkładanie go do zatwierdzenia Zarządowi po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną,

d)    opracowywanie zeznania podatkowego dotyczącego działalności gospodarczej  i dostarczanie go do Urzędu Skarbowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych,

e)    prowadzenie księgowości ,

f)      realizowanie uchwał i decyzji Zarządu,

g)    zarządzanie majątkiem zakładowej organizacji ,

h)    wnioskowanie o przyznanie odznak związkowych i innych wyróżnień za szczególnie aktywną działalność związkową,

i)      odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu,

j)      koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych zakładowej organizacji

 1. Prezydium odpowiada przed Zarządem  w szczególności  także w zakresie:

a)    składania bieżących informacji z działalności Prezydium,

b)    stanu realizacji uchwał i wniosków Zarządu

c)    działalności szkoleniowej, wychowawczej i wydawniczej dla potrzeb pracy związkowej,

d)    działalności gospodarczej, finansowej.

 1. Prezydium działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.

ZAKŁADOWA KOMISJA REWIZYJNA

§ 47

 1. Zakładowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zakładowego Związku Zawodowego.
 2. Do zadań Zakładowej Komisji Rewizyjnej należy :
  1. kontrolowanie działalności Zarządu Zakładowego,
  2. przedkładanie Zakładowemu Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swej działalności,
  3. ocena projektów preliminarzy budżetowych, jak też sprawozdań  finansowych i z realizacji budżetu oraz przekazywanie Zarządowi  uwag i wniosków w tym zakresie oraz opinii z badania sprawozdania finansowego  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
  4. w razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem Związku Zakładowego niezgodności ze Statutem lub przepisami prawa, jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku, Komisja ta niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd Zakładowy.

§ 48

 1. Członkowie Zakładowej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zakładowych władz Związku.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Zakładowego.

§ 49

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do międzyzakładowej organizacji związkowej o której mowa w  § 5 Statutu.

ROZDZIAŁ XII

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 50

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa i papiery wartościowe.
 2. Fundusze Związku tworzone są:

a)    ze składek członkowskich,

b)    z darowizn, zapisów i dotacji,

c)    z dochodów z majątku oraz z prowadzonej działalności gospodarczej,

d)    z likwidacji Fundacji,

e)    z dochodów z imprez kulturalnych i sportowych,

f)      z nagród,

g)    ze zbiórek publicznych.

§ 51

Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej, socjalnej i kulturalno – oświatowej Związku oraz jego działalność statutową.

§ 52

 1. Podstawą działalności finansowej władz Związku jest budżet obejmujący wszystkie środki w dyspozycji tych władz.
 2. Decyzje w sprawie nabywania lub zbywania środków trwałych  będących w posiadaniu zakładowych lub międzyzakładowych organizacji podejmują Zarządy tych struktur po uzyskaniu zgody Prezydium  Związku.
 3. Budżet uchwala się na okres roczny.
 4. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

ROZDZIAŁ XIII

§ 53

 1. Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez Zebranie Delegatów Związku.
 2. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych Komisja sporządza sprawozdania, które składa się we właściwym Sądzie.

§ 54

W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub spornych decyzje podejmuje Rada Związku.

§ 55

Dzień 20 lipca każdego roku jest świętem ZZPPM dla upamiętnienia wybuchu kierowanego przez Związek pierwszego legalnego strajku w Polsce w obronie polskości „Polskiej Miedzi”.,

Polecane artykuły

Cykl zebrań sprawozdawczych w ZZPPM w toku

Odbywają się kolejne Walne Zebrania Delegatów w ZZPPM. Nasze zakładowe organizacje przeprowadzają zebrania delegatów, które podsumowują pierwszą połowę obecnej kadencji. W trakcie zebrań, zarządy przedstawiają…

Taaka ryba !!! czyli zawody wędkarskie ZZPPM Huty Miedzi Głogów

W dniu 08 czerwca 2024 roku, na łowisku w Siedlnicy, odbyły się zawody wędkarskie o puchar Przewodniczącego ZZPPM  Huta Miedzi Głogów. Zawody te, charakteryzowały się…

Ważny głos Ryszarda Zbrzyznego w Sejmie

Polski przemysł miedziowy, jego perspektywy rozwojowe oraz wpływ podatku miedziowego na codzienne funkcjonowanie był głównym tematem  obrad sejmowej Komisji Gospodarki (11.06.2024). W obradach uczestniczył Ryszard…

Znakomite II miejsce naszych piłkarzy

   Jesteśmy winni Państwu informację z I Międzybranżowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w którym wzięła udział reprezentacja ZZPPM Turniej…

ZZPPM w PeBeKa na półmetku

   25 maja odbyło się kolejne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów  zakładowej organizacji  ZZPPM PeBeKa. W trakcie tego spotkania omówiono funkcjonowanie związku za okres dwóch lat bieżącej…

n1

Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO Tekst jednolity opracowany  na podstawie… Continue reading

07 marca 2016
arrow
n1

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego

Wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego            … Continue reading

16 maja 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

15 lutego 2024
arrow
Scroll to Top