Sporu o pracowników spółek ciąg dalszy

inner

Grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. to oddziały, ale także powstałe na wydzielonym majątku wraz z pracownikami spółki prawa handlowego. W zdecydowanej większości spółki te w 100% powiązane są kapitałowo i technologicznie z KGHM Polska Miedź S.A. Powstały układ korporacyjny jest swoistą odpowiedzią na wymogi konkurencyjnego, światowego rynku miedziowego.

Z ubolewaniem stwierdzamy, że z upływem lat właściciel zapomniał o tej części swojego majątku i zatrudnionych tam tysiącach pracownikach. ZZPPM od dłuższego już czasu zwracał właścicielowi uwagę na pogarszającą się sytuację zatrudnionych w spółkach KGHM. Niestety nie spotykało się to z poważniejszym zainteresowaniem zarządzających tą korporacją. W tej sytuacji sięgamy po procedury przewidziane w ustawie o rozwiazywaniu sporów zbiorowych, gdyż wiceprezes Zarządu KGHM ds. korporacyjnych wydaje się, że nie za bardzo orientuje się jaka rola została mu przypisana w stosunku do podległych spółek.

Spór zbiorowy zaistniał, wezwaliśmy stronę na rokowania w dniu 12.12.2023 roku.
Mamy nadzieję, że rokowania będą owocne i zakończą się satysfakcjonującym strony porozumieniem.


Treść pisma wystosowanego do Zarządu

Uprzejmie informujemy, że w związku z nieuwzględnieniem naszych żądań zgłoszonych pismem L.p.170/2023 z dnia 07 listopada 2023 roku, z dniem tym zaistniał spór zbiorowy.

Podtrzymujemy zgłoszone żądania:

  1. żądamy, począwszy od 01.01.2024 roku, ujednolicenia na poziomie 7% odpisu na Pracowniczy Program Emerytalny dla pracowników krajowych spółek KGHM zadeklarowanych do tego Programu,
  2. żądamy wprowadzenia z dniem 01.01.2024 roku jednolitej we wszystkich krajowych spółkach GK KGHM corocznej waloryzacji płac pracowniczych w/g modelu zdefiniowanego w §76 ZUZP dla Prac. KGHM Polska Miedź S.A.,
  3. żądamy niezwłocznego podjęcia prac nad jednolitym ramowym „Ponadzakładowym UZP dla Pracowników Krajowych Spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”,
  4. żądamy ustalenia na jednolitym poziomie we wszystkich krajowych spółkach GK KGHM wysokości ekwiwalentu za dojazdy do i z pracy własnym środkiem transportu. Wysokość ta winna stanowić 80% powszechnie obowiązującego w Polsce ryczałtu samochodowego,
  5. żądamy rozszerzenia programów profilaktyki zdrowotnej realizowanej przez MCZ na wszystkich pracowników GK KGHM.

Wzywamy do podjęcia ROKOWAŃ w toczącym się sporze zbiorowym, w dniu 12 grudnia 2023 roku od godz.11.00 w siedzibie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zawiadomienia o powstaniu sporu zbiorowego odpowiedniego okręgowego inspektora pracy.

Zgłoszone żądania dotyczą pracowników krajowych spółek GK KGHM, w których KGHM jest 100% właścicielem. Zaistniał zatem spór o charakterze wielozakładowym. We wszystkich tych podmiotach funkcjonują struktury organizacyjne jednolitego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego. W imieniu tych struktur decyzje o wszczęciu sporu zbiorowego podejmuje, zgodnie ze Statutem ZZPPM, Rada ZZPPM. Tak też dzieje się w tym przypadku.

Wszczęty spór zbiorowy ma charakter sporu wielozakładowego, dotyczącego pracowników krajowych (ze 100% własnością) spółek GK KGHM, stąd też adresatem tych żądań jest Zarząd GK KGHM – jako zarządzający tą korporacją i uprzywilejowany w zakresie podejmowania m. in. decyzji ekonomicznych dotyczących przedmiotu tego sporu zbiorowego.

Mając powyższe na względzie, nie ma żadnych przeszkód prawnych w skierowaniu żądań płacowych pracowników przedmiotowych spółek grupy kapitałowej KGHM właśnie do Zarządu tej grupy. Spory o takim charakterze miały już miejsce w KGHM i dziwi postawa aktualnie zarządzających GK KGHM Polska Miedź S.A. w stosunku do zgłoszonych przez naszą organizację żądań płacowych

Ryszard Zbrzyzny
Przewodniczący ZZPPM

 

Polecane artykuły

Najnowsze wydanie Związkowca

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca. W numerze m.in. wywiad z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym o aktualnej sytuacji w KGHM, raport z negocjacji płacowych w…

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym

Dokąd zmierza Polska Miedź? Rozmowa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym M Z Tegoroczne rozmowy na temat wynagrodzeń w Polskiej Miedzi wydają się wyjątkowo trudne. Do…

Rozmowy o płacach – udawany dialog społeczny Zarządu KGHM

Arogancja, kpina, niekompetencja czy pusta kasa firmy i pełno długów do spłacenia? Nie wiadomo, jak skomentować dotychczasowy przebieg negocjacji płacowych w Polskiej Miedzi.  Zarząd spółki…

Zdobywamy wiedzę i poszerzamy horyzonty

"Przeciwdziałanie kryzysowi uchodźców ukraińskich w Polsce poprzez poprawę dialogu społecznego i współpracy", to wiodący temat konferencji kończącej realizowany w ramach III edycji wspólny projekt Funduszy…

Komunikat z obrad ZUZP

W dniu dzisiejszym, w ramach prowadzonych negocjacji płacowych, odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Niestety, zarząd spółki w żadnym…

n1

Związkowiec nr 03/2000

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Związkowca.

04 marca 2000
arrow
n1

Związkowiec 29-02-2016

01 marca 2016
arrow

Rokowania rozpoczęte

12 grudnia, w siedzibie Zarządu KGHM odbyło się spotkanie otwierające rokowania liderów ZZPPM z Dyrektorem Naczelnym ds. Nadzoru Korporacyjnego Alanem Steinbarthem i Dyrektorem Departamentu Wynagrodzeń,…

17 grudnia 2023
arrow

Komunikat ze spotkania stron ZUZP

W dniu 26 stycznia 2024 roku odbyło się kolejne spotkanie stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., które nie doprowadziło do zawarcia oczekiwanego porozumienia.…

26 stycznia 2024
arrow
Scroll to Top