W trosce o pracowników spółek GK KGHM Polska Miedź S.A.

Kolejne nasze wystąpienia (L.p.135/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku oraz L.p. 147/2023 z dnia 05 października 2023 roku) dotyczące pogarszającej się sytuacji dochodowej pracowników krajowych spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. niestety nie spotkały się z oczekiwaną przez nas właściwą właścicielską reakcją. Zarząd nie wykazał jakiejkolwiek reakcji i większego zainteresowania proponowanymi przez nas rozwiązaniami. Propozycja roboczego spotkania się z liderami struktur organizacyjnych ZZPPM działających w tych spółkach też nie spotkała się z jakimkolwiek zainteresowaniem.

 Nie jest naszym marzeniem spotykanie się z Państwem, ale nie będziemy obojętni przedmiotowym traktowaniem tysięcy pracowników spółek, których jedynym właścicielem jest KGHM Polska Miedź S.A. Zbliża się koniec bieżącego oraz początek następnego roku, a współkach KGHM nadal funkcjonuje model zarządzania nie mający nic wspólnego z wolnym rynkiem. Nadzór właścicielski działający w imieniu Zarządu KGHM decyduje w tych spółkach praktycznie o wszystkim, budżetując według uznania każdą z tych spółek. Mając fakt ten na uwadze żądania dotyczące pracowników krajowych spółek GK KGHM kierujemy je do ich właściciela, to jest do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Jednocześnie zapowiadamy, że w przypadku odmowy realizacji zgłoszonych żądań zaistnieje ponadzakładowy spór zbiorowy. Stanowiska Zarządu KGHM w sprawie realizacji zgłoszonych żądań oczekujemy do końca dnia 15 listopada b.r.

Nasze żądania:

1) żądamy, począwszy od 01.01.2024 roku, ujednolicenia na poziomie 7% odpisu na Pracowniczy Program Emerytalny dla pracowników krajowych spółek KGHM zadeklarowanych do tego Programu, 2) żądamy wprowadzenia z dniem 01.01.2024 roku jednolitej we wszystkich krajowych spółkach GK KGHM corocznej waloryzacji płac pracowniczych wg modelu zdefiniowanego w §76 ZUZP dla Prac. KGHM Polska Miedź S.A.,

3) żądamy niezwłocznego podjęcia prac nad jednolitym ramowym „Ponadzakładowym UZP dla Pracowników Krajowych Spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”, 4) żądamy ustalenia na jednolitym poziomie we wszystkich spółkach KGHM wysokości ekwiwalentu za dojazdy do i z pracy własnym środkiem transportu. Wysokość ta winna stanowić 80% powszechnie obowiązującego w Polsce ryczałtu samochodowego, 5) żądamy rozszerzenia programów profilaktyki zdrowotnej realizowanej przez MCZ na wszystkich pracowników GK KGHM

Liczymy, że Zarząd KGHM w końcu podejmie rozmowy w sprawach tak istotnych dla pracowników spółek.

 

Możesz również polubić…