Z czym na spotkanie stron ZUZP

Zbliża się termin spotkania stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedz S.A..ZZPPM przygotował zestaw postulatów, które w naszym mniemaniu wymagają niezwłocznej realizacji. Niezastosowanie ich w praktyce w istotny sposób pogorszy sytuację materialną pracowników i realny poziom płac. Oprócz tych, które zgłaszamy od pewnego czasu, pojawiły się następne, które są konsekwencją zmian w powszechnie obowiązującym prawie.

Oczekujemy zatem niezwłocznego:

 1. dokonania, od dłuższego już czasu oczekiwanej a teraz jeszcze bardziej uzasadnionej potrzeby dokonania systemowych zmian w zał. nr 11 do ZUZP, tak by wielomiliardowy podatek miedziowy nie wpływał negatywnie na wymiar rocznej nagrody za wypracowany zysk. Wspólną propozycję w tej sprawie wiele miesięcy temu strona związkowa przekazała Zarządowi KGHM,
 2. nadania nowego brzmienia zdaniu pierwszemu w § 34 Układu:    

 (…) Pracownikom zatrudnionym w czterobrygadowej, systemie 24/48 godzin lub podobnej organizacji pracy za każdy miesiąc zatrudnienia w tych systemach przysługuje dodatek specjalny w wysokości jednodniowego wynagrodzenia obliczonego jak za urlop wypoczynkowy (…),

 • dokonania zmiany w §35 Układu polegającej na zastąpieniu X kategorii osobistego zaszeregowania, kategorią XIV. Postulat dotyczy ujednolicenia podstawy naliczania dodatków za pracę na II i III zmianie. Szczególnie jest to istotne w sytuacji znacznego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2024,
 • uporządkowania zapisów załącznika nr 1 do UZP (Tabela zaszeregowań stanowisk):
 • poprzez aktualizację i uzupełnienie nazewnictw niektórych stanowisk pracy, ustalając przy tym, że zaszeregowania minimalne w tym załączniku nie będą niższe niż 9 kategoria,
 • poprzez przesunięcie aktualnie obowiązujących maksymalnych stawek płac zasadniczych na wszystkich stanowiskach pracy o minimum dwie kategorie. Realizacja tego postulatu, pozwoli na bardziej racjonalne przeprowadzenie indywidualnych przeszeregowań pracowników,
 • wprowadzenia w załączniku nr 4 do ZUZP dla Prac. KGHM Polska Miedź S.A. w punkcie 8, odpowiednio kolejnego klucz analitycznego do kryterium „promieniowanie jonizujące…”,
 • dokonania zmiany w załączniku nr 5 ust.5 p.2 Układu polegającej na dodaniu ppkt. e do g odpowiednio:

(…)  e) 40% podstawy wymiaru – po przepracowaniu 15 do 25 lat,

        f) 50% podstawy wymiaru – po przepracowaniu 25 do 35 lat,

        g) 60% podstawy wymiaru – po przepracowaniu powyżej 35 lat.

 • dokonania odpowiedniej zmiany zapisów w §50 Układu idącej w kierunku ujednolicenia zasad naliczania i wypłaty ekwiwalentu za węgiel dla byłych pracowników Oddziałów objętych Układem,
 • dokonania uzupełnienia zapisów §74 Układu poprzez ustalenie, że wysokość ekwiwalentu za przejazdy do i z pracy własnym środkiem transportu wynosić będzie 70% powszechnie obowiązującej stawki za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych,
 • przyjęcia ustaleń, że stawki płac zasadniczych w kolejnych latach wzrastać będą o wskaźnik liczony jako min.1,0 wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku ubiegłego w stosunku do analogicznego wynagrodzenia z roku poprzedniego, to jest o dokonanie stosownej zmiany w §76 ust.3 ZUZP. Postulat ten wszedłby w życie z mocą od 01 stycznia 2023,
 1. dopisania w załączniku nr 8 do Układu w punkcie 4 zdania:        (…) Zasadę tę stosuje się tylko w przypadku, gdy tak wyliczona stawka jest wyższa od aktualnie obowiązującej. (…)

Liczymy, że nasze postulaty spotkają się ze zrozumieniem i wprowadzone w życie.

ZZPPM wystosował do Zarządu KGHM pismo w tej sprawie

Możesz również polubić…