Nasze postulaty na spotkanie stron ZUZP

Zbliża się styczniowy termin spotkania stron ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedz S.A. Na spotkanie to zgłaszamy po raz kolejny większość dotychczasowych niezrealizowanych postulatów, a także propozycje dotyczące wzrostu wynagrodzeń na 2022 rok

Postulujemy zatem o:

1) dokonanie, od dłuższego już czasu oczekiwanej a teraz jeszcze bardziej uzasadnionej zmiany w zal. nr 11 do ZUZP, tak by funkcjonujący nadal i zbierający coraz większe żniwo (za 2021 rok to już ok.3 mld zł) podatek miedziowy nie wpływał negatywnie na wymiar rocznej nagrody z tytułu wypracowanego zysku, będzie to bardzo istotne w 2022 i kolejnych latach przy konsekwencjach kosztowych funkcjonowania restrykcyjnego dla pracowników i firm tzw.” Polskiego Ładu”,

2) wpisanie w §31 minimalnego wymiaru premii wypłacanej z funduszu premiowego na poziomie min. 30%,

3) nadanie nowego brzmienia zdaniu pierwszemu w§ 34 Układu: (…) Pracownikom zatrudnionym w czterobrygadowej, systemie 24/48 godzin lub podobnej organizacji pracy za każdy miesiąc zatrudnienia w tych systemach przysługuje dodatek specjalny w

wysokości jednodniowego wynagrodzenia obliczonego jak za urlop wypoczynkowy(…)

4) dokonanie zmiany w §35 polegającej na zastąpieniu X kategorii osobistego zaszeregowania, kategorią XIII (postulat dotyczy ujednolicenia podstawy naliczania dodatków za pracę na II i III zmianie),

5) o wprowadzenie nowej, rozszerzonej tabeli naliczania dodatków stażowych dla pracowników zatrudnionych na powierzchni, tak bypo 35 latach pracy mogli uzyskać 60% ich wymiar,

6) o uporządkowanie załącznika nr 1 do UZP (Tabela zaszeregowań stanowisk) ustalając zaszeregowania minimalne na każdym stanowisku pracy na poziomie nie niższym niż 8 kategoria oraz przesunięcie aktualnie obowiązujących maksymalnych stawek zaszeregowań o minimum dwie kategorie. Realizacja tego postulatu, przy oczekiwanym przez nas w 2022 roku co najmniej 25°/o wskaźniku przeszeregowań, da szansę na racjonalne ich przeprowadzenie,

7) o przyjęcie ustaleń, że stawki plac zasadniczych w kolejnych latach wzrastać będą o wskaźnik liczony jako min.1,0 wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku ubiegłego w stosunku do analogicznego wynagrodzenia z roku poprzedniego, to jest o dokonanie stosownej zmiany w §76 ust.3 UZP. Postulat ten wszedłby w życie z mocą od 01 stycznia 2022.

8) o przyjęcie wskaźnika wzrostu płacy ogółem w 2022 roku na poziomie nie mniejszym niż 2% ponad poziom bieżącej inflacji.

Apelujemy jednocześnie o podjęcie stosownych działań idących w kierunku ujednolicenia prawa układowego w spółkach grupy kapitałowej KGHM poprzez zawarcie dla nich Ponadzakładowego Układu

Zbiorowego Pracy oraz bez zbędnej zwłoki:

1) o ujednolicenia na poziomie 7% wysokości składki na PPE w

spółkach Grupy Kapitałowej KGHM,

2) o przeniesienie do regulacji układowych w spółkach KGHM zasady

waloryzacyjnej płac ujętej w §76 ZUZP dla Prac. KGHM.

Liczymy tym razem na konstruktywną debatę i na zrekompensowanie

pracownikom negatywnych skutków tzw.” Polskiego Ładu” istotnie

pomniejszającego ich dochody teraz jak i w rocznym rozliczeniu dochodów.

Możesz również polubić…