List otwarty ZZPPM do członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z wyboru załogi Józefa Czyczerskiego, Przemysława Darowskiego i Bogusława Szarka.

Szanowni koledzy!

W imieniu wielotysięcznej rzeszy pracowników Polskiej Miedzi w związku z dobiegającą końca kadencją Rady Nadzorczej KGHM zwracamy się do Was z prośbą o publiczne przedstawienie wyczerpującego sprawozdania z Waszej pracy w tym organie. Jesteśmy przekonani, że macie się czym pochwalić i te znaczące osiągnięcia chcielibyśmy szeroko nagłośnić.

Zarówno załogi poszczególnych oddziałów KGHM, jak i zatrudnieni w spółkach Grupy Kapitałowej chcieliby wiedzieć, co ich reprezentanci zrobili w celu ograniczenia bardzo wysokich obciążeń corocznie nakładanych na Polską Miedź. Przypominają, iż likwidacja lub istotne ograniczenie podatku od kopalin były jedną z głównych obietnic wyborczych polityków Prawa i Sprawiedliwości aktywnie wspieranych podczas kampanii parlamentarnej przez NSZZ Solidarność. W związku tym padają pytania, jakie działania podejmowali przedstawiciele załogi w radzie nadzorczej KGHM, by wyegzekwować te przedwyborcze deklaracje. Skierowanie pisma do premiera Morawieckiego z prośbą o zawieszenie pobierania podatku miedziowego na czas epidemii wydaje się decyzją o charakterze jedynie propagandowym i jest oceniane jako wysoce niewystarczające. Może jednak podejmowaliście jakieś inne działania dające realne szanse na pozytywne rozwiązanie problemu? Chętnie byśmy się z nimi zapoznali.

Poruszając temat finansów, spółki prosimy też o informacje, co koledzy zrobili jako osoby nadzorujące prace zarządu KGHM w sprawie systematycznie narastającego zadłużenia Polskiej Miedzi. Czy podjęli próbę ograniczenia zbędnych, liczonych w setkach milionów złotych wydatków przeznaczanych przez prezesów na czysto propagandowe cele? Przykładem niech będzie finansowanie zakupu chińskich maseczek bez wymaganych atestów i wynajem na ich przywóz za kolejne miliony złotych największego samolotu świata. Handel sprzętem medycznym nie mieści się przecież w zakresie statutowej działalność Polskiej Miedzi i fakt ten może być przez akcjonariuszy uznany za działanie na szkodę spółki. Czy Rada Nadzorcza wyraziła na to zgodę, czy też była to samodzielna decyzja zarządu?

Czy koledzy jako członkowie Rady Nadzorczej akceptują kolejny rok ze stratami kreowanymi przez KGHM International? Czy rozmawiali na ten temat z zarządem KGHM? Jeśli tak, to chcielibyśmy poznać wyjaśnienia prezesów oraz ich plany wyjścia z tej inwestycyjnej wpadki. Prosimy też o informację, co zrobiła Rada Nadzorcza KGHM, by winni tych już liczonych w miliardach strat zostali wreszcie pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Jakie zostały podjęte przez kolegów działania mające na celu ograniczenia lawinowo narastającego zjawiska tworzenia wysokopłatnych, często całkowicie zbędnych, stanowisk dla nominatów niekompetentnych, ale pochodzących z politycznego nadania przy jednoczesnym ograniczaniu zatrudnienia na stanowiskach robotniczych? Problem ten w Polskiej Miedzi ma już skalę prawdziwej epidemii. Tymczasem wydaje się, że zasady kształtowania prawidłowej polityki kadrowej firmy powinno być jednym z wiodących zagadnień będących w centrum zainteresowania przedstawicieli załogi w Radzie Nadzorczej spółki.

Wiele pytań, wątpliwości i kontrowersji dotyczy niebezpiecznie wydłużającego się okresu udostępniania do eksploatacji nowych obszarów wydobywczych. Opóźnienia w budowie nowych szybów wentylacyjnych skutkują istotnym obniżeniem poziomu bezpieczeństwa pracy górników oraz drastycznie pogarszają stan zdrowia ludzi pracujących w ekstremalnie wysokich temperaturach przy jednocześnie ograniczonej ilości tlenu oraz wysokiej wilgotności powietrza. Ostatnio odnotowane w ZG Rudna i ZG Polkowice-Sieroszowice nagłe zgony pracowników, prawdopodobnie z powodu niewydolności krążeniowej, zdają się potwierdzać to twierdzenie. Przecież byli to młodzi, zdrowi ludzie. Czy Rada Nadzorcza zamierza zająć się tym problemem teraz, czy też będzie czekać, aż liczba ofiar będzie znacząco większa?

Co z nowymi obszarami koncesyjnymi? Czy złożono wnioski w tej sprawie i czy zostały one obowiązującymi wymogami prawa? Przypominamy, że koncesje na wydobycie miedzi w rejonie Bytomia Odrzańskiego zdaniem Ministerstw Środowiska nie były profesjonalnie przygotowane przez Polską Miedź. Dlatego też warto by dopilnować, by tego typu błędy już nigdy się nie powtórzyły. 

Hutnicy, zwłaszcza z legnickiego oddziału, niepokoją się o stabilność swoich miejsc pracy. Raportują o coraz mniejszej ilości koncentratu, jaki dostają do przetopu. Krążące pogłoski o planowanym wygaszeniu jednego z pieców, a jeszcze w bieżącym roku ostatniego działającego, nie poprawiają ich nastrojów. Czy koledzy mają dla nich jakieś dobre wieści w tym zakresie?

W spółkach grupy kapitałowej podczas rozmów płacowych zazwyczaj blokadą przed pozytywnym zakończeniem negocjacji jest instrukcja zarządu KGHM ograniczająca kierownictwu danej spółki fundusz wynagrodzeń. Czy sprawa ta była omawiana przez Radę Nadzorczą podczas zatwierdzania budżetu na bieżący rok i czy koledzy w imieniu pracowników Polskiej Miedzi wyrazili zgodę na to, by zyski KGHM w znacznej mierze kreowane były kosztem nisko opłacanych ludzi zatrudnionych w spółkach gruby kapitałowej?

Na zakończenie chcielibyśmy poznać zdanie kolegów na temat zgłoszonego przez ZZPPM postulatu o rozpoczęcie prac nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników spółek grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA. Jako członkowie organu nadzorującego zarząd KGHM macie przecież szerokie pole do argumentacji za tym rozwiązaniem i mamy nadzieję, że to uprawnienie wykorzystacie zgodnie z oczekiwaniami pracowników.

Proszę potraktować to pismo jako zaproszenie do szerokiej debaty otwierającej kampanię wyborczą na przedstawicieli załogi w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA nowej kadencji.

Za prezydium ZZPPM

Ryszard Zbrzyzny

Możesz również polubić…