Komentarz Przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego w sprawie ew. zmian w przepisach emerytalnych dla górników i ich rodzin od 1 kwietnia 2021 roku

BIP Kancelarii Rady Ministrów informuje, że Rada Ministrów przyjęła „projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw” (nr projektu UD 175). Projekt ten podlega konsultacjom społecznym oraz konsultacjom na poziomie resortowym, co już ma miejsce. Założono także, że etap ten zakończy się z końcem I kw. b.r. przyjęciem przez RM ostatecznej treści tego projektu ustawy i przekazaniem do procedowania przez Sejm i Senat.
Czy uwzględniona zostanie krytyczna opinia organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ do tego szkodliwego projektu ustawy- przekonamy się niebawem?
Nie są nam znane stanowiska innych central związkowych w tej sprawie. Mamy nadzieję, że będą podobne.

Czego dotyczą proponowane przez Rząd RP zmiany?

Otóż oprócz tych, które mają poprawić funkcjonowanie ZUS oraz jego gospodarkę finansową – z czym można by się zgodzić, próbuje się przemycić szkodliwą dla pracowników zmianę polegającą na wykreśleniu z cytowanej na wstępie ustawy art.110 i 110a oraz niekorzystną modyfikację art. 113. W praktyce skutkuje to odebraniem prawa do ponownego przeliczania podstawy wymiaru świadczeń obliczanych na podstawie art. 15 zmienianej ustawy emerytalnej oraz odebraniem prawa do ponownego ustalanie wysokości emerytury dla osób kontynuujących zatrudnienie.

Możliwe scenariusze dalszych prac nad tym projektem ustawy:

  1. WERSJA OPTYMISTYCZNA – Rząd w wyniku negatywnych opinii związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ i być może innych organizacji społecznych i zawodowych odstąpi od zmian dotyczących art. 11O, 110a i 113 ustawy z 17.12.1998r o emeryturach i rentach z FUS i będzie po sprawie.
  2. WERSJA PESYMISTYCZNA – Rząd utrzyma wszystkie proponowane zmiany do ustawy i przekaże ją na początku II kwartału b.r. do Sejmu. Machina legislacyjna rusza i przy dużej determinacji rządzącego PIS Sejm ten szkodliwy projekt ustawy może uchwalić jeszcze przed wakacjami. Senat ma 30 dni na zajęcia swojego stanowiska. Suma summarum ustawa ta po szybkim podpisaniu przez Prezydenta może wejść w życie w III kw. b.r. Wersja ta ma szansę upaść w przypadku, gdyby w Sejmie zabrakło większości. Być może Gowin czy też Ziobro zechcą dobrze przysłużyć się pracownikom?

3. WERSJA SUPERPESYMISTYCZNA – przyśpieszenie procesu legislacyjnego poprzez złożenie tego projektu ustawy do laski marszałkowskiej przez grupę minimum 15 posłów PIS omijając przy tym procesy konsultacyjne. Mamy nadzieję, że jest to wyłącznie teoretycznie możliwy scenariusz.

Informujemy, że na bieżąco monitorujemy przebieg prac nad tym projektem ustawy. Poszukujemy sojuszników tak w parlamencie jak i poza nim do skutecznego zablokowania szkodliwych regulacji emerytalnych.

Będziemy na bieżąco informowali o zdarzeniach towarzyszących tej sprawie.

Przewodniczący ZZPPM

Ryszard Zbrzyzny

Możesz również polubić…