Komunikat ZZPPM z negocjacji płacowych

W dniu 25 stycznia 2021roku rozpoczęły się doroczne negocjacje nowych wysokości składników wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych określonych w ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedz S.A.

Działając w imieniu ZZPPM jako strony ZUZP potwierdziliśmy konieczność realizacji zestawu naszych postulatów przesłanych wcześniej do Zarządu KGHM Polska Miedz S.A., w tym m.in.:

wzrostu z dniem 01-01-2021 stawek płac zasadniczych o 6% oraz wzrostu płacy ogółem też o 6%,

– dokonania w 2021 roku indywidualnych przeszeregowań na poziomie roku 2020 t. j. min.20%,

– ustalenia, że system pracy 24/48 jest podobną jak czterobrygadówka organizacją pracy, gdzie przysługuje także dodatek specjalny w wysokości jednodniowego wynagrodzenia,

– rozszerzenia o min 2 kat. wzwyż tabeli zaszeregowań na wszystkich stanowiskach (zał. nr 1 do ZUZP),

– rozszerzenia tabeli naliczania dodatków stażowych dla prac. zatrudnionych na powierzchni,

– ujednolicenia w GK KGHM wysokości odpisu na PPE na poziomie 7%

Przedstawiciele Zarządu KGHM niestety nie przedstawili żadnej propozycji rozwiązań z zakresu tematycznego rozpoczętych negocjacji co mogłoby dobrze rokować dla ewentualnego porozumienia się.

Mając powyższe na względzie rozmowy na tym etapie musiały zostać przerwane.

Termin wznowienia negocjacji nastąpić ma bez zbędnej zwłoki. Przedstawiciele Zarządu KGHM zobowiązali się do przedstawienia wówczas swoich propozycji i odniosą się do naszych postulatów. Liczymy tutaj na rozwiązania nie gorsze niż miało to miejsce w 2020 roku

Za ZZPPM

Ryszard Zbrzyzny

Komunikat-z-dnia-25-01-2021

Możesz również polubić…