Wypłata zaliczki nagrody z zysku 30.08.2019 – komunikat

Zwołane w trybie nadzwyczajnym spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedz S.A. zakończyło się podpisaniem porozumienia na mocy którego pracownicy oddziałów KGHM uzyskają wyższą, 6% zaliczkową nagrodę za wypracowany zysk . Nagroda ta wypłacona zostanie w dniu 30 sierpnia b.r..

Dodatkowo na wniosek ZZPPM w porozumieniu tym umieszczony został zapis o podjęciu w trzeciej dekadzie września b.r. prac nad zmianą zapisów załącznika nr 11 do ZUZP tak, by zmiany te dały wyższy od dotychczasowego wymiar nagrody rocznej i mogły pozytywnie zadziałać już przy wypłacie kolejnej zaliczki w listopadzie b.r. oraz ostatecznym rozliczeniu wysokości nagrody po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KGHM w połowie 2020 roku.

Zapowiadają się trudne negocjacje, liczymy tutaj na wsparcie wszystkich pracowników. O postępie w nich będziemy informować na bieżąco.
Przy ewentualnym uporze pracodawcy mogą być zagrożone kolejne wypłaty tych nagród bądź będą one na kompromitująco niskim poziomie.

SKMBT_C28419082710420

Możesz również polubić…