Fundusz socjalny to nie spółka giełdowa


Zdaniem dyrektora do spraw pracowniczych Łukasza Wereszczyńskiego modyfikacja powinna polegać na „przypisaniu poszczególnym organizacjom związkowym liczby głosów w zależności od przekroczenia ustalonego progu liczbowego członków związku z zagwarantowaniem pracodawcy adekwatnej, ustalonej liczby głosów”. Nic dodać, nic ująć, tylko załamać ręce nad kompetencjami menedżerskimi autora takiego zapisu. Przedstawiona propozycja świadczy bowiem o całkowitym niezrozumieniu idei funkcjonowania ZFŚS. Najwyraźniej dyrektor pomylił komisję socjalną ze spółką giełdową, gdzie ilość posiadanych przez udziałowca akcji zazwyczaj przekłada się na liczbę głosów, jakimi dysponuje przy podejmowaniu decyzji podczas zebrania akcjonariuszy.
Wiem, że początkowo pomysł wprowadzenia takich rozwiązań zgłosiła zakładowa Solidarność i jak dobrze wiemy, po jej liderach można się spodziewać różnych, często absurdalnych pomysłów – wyjaśnia przewodniczący ZZPPM ZG Polkowice-Sieroszowice Piotr Lewandowski. – Dziwię się jednak, że dyrekcja przyłączyła się do takich rozwiązań. Przecież zasady działania muszą być zgodne z Ustawą o Funduszu Świadczeń Socjalnych i dyrektor doskonale o tym wie. Nie jest dopuszczalne, by w przypadku ZFŚS podejmowano decyzje w oparciu o głosy ważone. Pracodawca jest na takich samych prawach jak pozostali przedstawiciele związków zawodowych. Przy tej okazji warto podkreślić, iż zgodnie z zapisami ustawy rola pracodawcy w zakresie dysponowania środkami z funduszu ma jedynie charakter administracyjny, natomiast decyzje podejmuje Komisja i każdy z jej członków ma taki sam głos decyzyjny.

Kierownictwo kopalni Polkowice-Sieroszowice przy okazji trwających negocjacji w sprawie zmian treści niektórych zapisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wystąpiło z wielce oryginalną propozycją wprowadzenia nowych zasad działania Zakładowej Komisji Socjalnej.

By rozwiać wszelkie wątpliwości ZZPPM ZG Polkowice-Sieroszowice wystąpiło z propozycją wprowadzenia do Zasad Działania Komisji Socjalnej zapisu, iż decyzje Komisji podejmowane są na posiedzeniu Komisji (w składzie 50% plus 1) w drodze wspólnego uzgodnionego stanowiska członków Komisji. W przypadku nieuzgodnienia stanowiska członków Komisji (przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych i przedstawiciel pracodawcy) pracodawca nie ma prawa wydatkować środków z ZFŚS.

Możesz również polubić…