Spór zbiorowy w PeBeKa – rozpoczynają się mediacje

15 lutego, w trybie sporu zbiorowego, odbyło się kolejne już spotkanie zarządu PeBeKa z przewodniczącym ZZPPM Ryszardem Zbrzyznym i przewodniczącym  ZZPPM PeBeKa, Romanem Jasińskim.

 W wyniku odbytej dyskusji władze spółki przygotowały zestawienia finansowe umożliwiające oszacowanie w jakim stopniu realizacja wszystkich zgłoszonych przez naszą zakładową organizację postulatów będących podstawą prowadzonego sporu podniesie koszty pracy w PeBeKa. Z zaprezentowanych wyliczeń wynika, iż nasze żądania w żaden sposób nie przekraczają możliwości finansowych firmy. Postulowany sześcioprocentowy wzrost stawek osobistego zaszeregowania oraz wypłata dwóch premii w wysokości 600 i 1000 złotych podniosłyby bowiem obecne koszty pracy zaledwie o około 3,5 procenta. Nie jest to dużo i pracodawcy odpada ewentualny argument o nierealnych oczekiwaniach, których spełnienie może doprowadzić spółkę na skraj bankructwa.

Problemem natomiast jest wciąż brak podpisanych przez władze KGHM tegorocznych kontraktów na roboty górnicze. Ten trwający już drugi miesiąc stan prowizorki i niepewności utrudnia zarządowi PeBeKa prowadzenie racjonalnej polityki płacowej, kadrowej i inwestycyjnej. Nie takich standardów menażerskich i właścicielskich powinniśmy się spodziewać w strukturze światowego koncernu mającego ambicje bycia liderem w swojej branży. Czyżby efektywne zarządzanie Polską Miedzią jako jednolitym organizmem gospodarczym przerastało możliwości najwyższych władz spółki powołanych przecież właśnie do tego celu. Nie tylko bowiem PeBeKa nie może doczekać się kontraktu na prace świadczone na rzecz KGHM. Na podobne traktowanie skarżą się też i inne spółki zależne.

W spór zbiorowy w PeBeKa nasz związek wszedł 10 grudnia ubiegłego roku. 31 stycznia tego roku brak realizacji przez władze spółki zgłoszonych postulatów płacowych doprowadził do podpisania protokołu rozbieżności. Kolejnym etapem będą rozmowy prowadzone z udziałem niezależnego mediatora. Jak się dowiedzieliśmy będzie nim Jerzy Nowak – mediator z listy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej \lsdl

Możesz również polubić…