Informacja ze spotkania stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

       W dniu 21 listopada br. odbyło się rutynowe, wynikające z § 81 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź S. A. spotkanie stron tego Układu. Spotkania takie odbywają się 2 razy w roku (czerwiec i listopad) a celem ich jest dokonanie okresowych ocen funkcjonowania Układu o także omówienie innych, ważnych dla stron spraw, stanowiących przedmiot współpracy pracodawcy i związków zawodowych.

            Przed tym spotkaniem przesłaliśmy zestaw naszych postulatów co do potrzeby dokonania aktualizacji niektórych przepisów ZUZP (pismo z dnia 15 listopada br.). Postulaty wraz z uzasadnieniem przedstawił Przewodniczący ZZPPM. Wskazaliśmy także na potrzebę dokonania oceny funkcjonowania Abonamentu Medycznego pod kątem doskonalenia, poszerzenia oferty bądź przygotowania na kolejne spotkanie wariantowych rozwiązań tego zagadnienia. Propozycja została przyjęta.

W zestawie naszych postulatów do najważniejszych zaliczyć należy:

  1. ustalenie, że dodatek za pracę w nadgodzinach liczony będzie od godzinowej stawki zasadniczej wyższej o 2 kategorie od posiadanej przez pracownika;
  2. ustalenie, że dodatki za pracę na II i III zmianie oraz dodatki za pracę w warunkach szkodliwych i szczególnie niebezpiecznych będą liczone z X kategorii obowiązującej tabeli płac;
  3. podwyższenie na 2019 r. dodatkowego odpisu na ZFŚS o 300 zł na uprawnionego pracownika;
  4.    dokonanie zmiany w „Tabeli zaszeregowań pracowników polegającej na przesunięciu o 2 kategorie dolnych i górnych stawek zaszeregowań na każdym stanowisku pracy; 
  5. przebudowa tabeli (zał. nr 11), na podstawie, której naliczana jest wielkość nagrody z tytułu wypracowanego zysku w taki sposób by wymiar tej nagrody rósł o 0,5 % w postępie
    co 50 mln zł zysku ponad 1 mld zł a nie co 80 mln zł tak jak to jest aktualnie;
  6. umożliwienie dokonania zaliczkowej wypłaty nagrody rocznej w miesiącu grudniu
    na indywidualny wniosek pracownika.

Wszystkie te postulaty po analizie pracodawcy będą przedmiotem negocjacji podczas styczniowego spotkania stron ZUZP, gdzie będzie ustalana polityka płacowa na 2019 r.

            Podczas tego spotkania Prezes Zarządu KGHM Marcin Chludziński przedstawił informację na temat aktualnej sytuacji w Grupie Kapitałowej KGHM, o pracach Zarządu, uwarunkowaniach mikro i makroekonomicznych oraz starategii jaka będzie realizowana wobec rodzimych spółek. Spółki mają dawać dobre usługi, otrzymają dobrą zapłatę
i nie będzie poboru dywidend. Ewentualne zyski mają być przenoszone na ich rozwój. Prezes wskazał także, że jest otwarty na dialog społeczny czego jednak do tej pory nie odczuliśmy. Na fakt ten zwróciliśmy uwagę mając nadzieję, że następne tygodnie i miesiące naszą nie najlepszą ocenę w tym zakresie w sposób diametralny zmienią.

Na zakończenie spotkania podpisaliśmy porozumienie w sprawie wczasów profilaktycznych (rozdzielnik na 2019 r.) Porozumienie to jest załącznikiem do niniejszej informacji.

 

 

 

 

                                                                                               

 

Możesz również polubić…