List otwarty do WZA KGHM Polska Miedź S.A.

Delegaci Zebrania Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego zwrócili się do akcjonariuszy KGHM Polska Miedz S.A. do odstąpienia od poboru dywidendy z zysku wypracowanego w 2017roku. W liście otwartym apelują o spojrzenie na Polską Miedź nie tylko w kategoriach doraźnego zysku, ale również długofalowej perspektywy inwestycyjnej.


Lubin, dnia 13.06.2018 r.

List otwarty do WZA KGHM Polska Miedź S.A.

 

My, delegaci Zebrania Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego powodowani  troską o przyszłość polskiego przemysłu miedziowego wzywamy  akcjonariuszy KGHM Polska Miedz S.A. do odstąpienia od poboru dywidendy z zysku wypracowanego w 2017 roku.

 KGHM odprowadza do skarbu państwa i lokalnych samorządów, w formie różnego rodzaju podatków, opłat i danin  miliardy złotych. Kreuje setki tysięcy miejsc pracy oraz stanowi podstawę gospodarczego rozwoju całego regionu.

Apelujemy o spojrzenie na Polską Miedź nie tylko w kategoriach doraźnego zysku
ale również długofalowej perspektywy inwestycyjnej.

W naszej ocenie z każdym miesiącem sytuacja spółki staje się coraz bardziej krytyczna
i obawiamy się o jej przyszłość. Dzisiaj jeszcze pokazywana jest jako wiodąca polska firma,
w której skarb państwa ma kontrolny pakiet akcji. Jednak już niedługo być może będzie prezentowana, podobnie jak polski przemysł stoczniowy czy też górnictwo węglowe, jako przykład nieudolnego zarządzania majątkiem i pasma błędnych decyzji inwestycyjnych .

Na tą ocenę składają się m.in.:

 • Spadek rentowności produkcji spowodowany złym zarządzaniem, nieprawidłową eksploatacją złóż oraz nieprzemyślanymi inwestycjami, szczególnie zagranicznymi.
 • Wciąż niewyjaśniony problem braku nowych koncesji wydobywczych w obszarach sąsiadujących z obecnie eksploatowanymi obszarami górniczymi.
 • Zadłużenie spółki przekraczające już kwotę 7 mld złotych.
 • Brak pomysłu na doprowadzenie zagranicznych aktywów do sytuacji, w której zaczną przynosić zyski na poziomie umożliwiającym zwrot zaangażowanego kapitału.
 • Znaczne opóźnienia realizacji koniecznych krajowych inwestycji górniczych i hutniczych.
 • Spadek poziomu bezpieczeństwa pracy oraz poważne pogorszenie warunków klimatycznych w bardzo wielu wyrobiskach górniczych dotyczący tysięcy pracowników zatrudnionych
  w KGHM oraz firmach zależnych.
 • Spadający poziom wynagrodzenia zasadniczego w porównaniu do średnich płac w sektorze przemysłowym.
 • Niewystarczające obsady wielu stanowisk pracy i ekonomiczny przymus pracy
  w nadgodzinach.
 •  Źle funkcjonujące systemy motywacyjne i niewystarczające ilości przeszeregowań
  i awansów oraz związany z tym odpływ najbardziej wartościowych pracowników.
 • Konieczność odprowadzania do skarbu państwa nadmiernie wysokich danin, w tym podatku od kopalin sięgającego 2 miliardów złotych rocznie.
 •   Od wielu miesięcy utrzymujący się brak stabilnego, profesjonalnego i nieupolitycznionego Zarządu KGHM oraz bardzo wielu Zarządów w bardzo wielu spółkach Polskiej Miedzi.
 •   Pogarszająca się  kondycja finansowa spółek Grupy Kapitałowej. Niektóre z nich już w zasadzie stoją na granicy utraty rentowności .
  To tylko niektóre z problemów z jakimi mamy do czynienia w Polskiej Miedzi. Niektóre z nich wynikają z błędnej polityki rządu wobec KGHM i spółek Grupy Kapitałowej.
  Wiele jednak to skutek złego zarządzania firmą. Obawiamy się, że bez podjęcia przez głównych akcjonariuszy zdecydowanych działań naprawczych spółka niedługo bezpowrotnie znajdzie się na równi pochyłej. Jednak nie wszystko jeszcze stracone. Wierzymy że mądre decyzje właścicielskie mogą tą dramatyczną sytuację zmienić. Będzie to z pożytkiem dla setek tysięcy mieszkańców Zagłębia Miedziowego jak i tych akcjonariuszy którzy patrzą na KGHM nie przez pryzmat doraźnych spekulacji politycznych i gospodarczych ale długofalowych korzyści także dla regionu i państwa.

  Za Zebranie Delegatów ZZPPM
  Przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny

   

   

  Rozdzielnik:

  1.      Premier Rządu RP

  2.      Minister Energii

  3.      Zarząd KGHM Polska Miedź S. A.

  4.      Media

  5.      Pracownicy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S. A.


Możesz również polubić…